Herroepingsrecht / Retourbeleid

Iets retour zenden is voor niemand leuk maar soms nodig of gewenst. Hieronder beschrijven we in ons retourbeleid de rechten en plichten van u als afnemer en van Africunique.nl als verkoper. Met als insteek: samen tot een goede oplossing komen. 

Gebruik voor het aanmelden van een retourzending dit formulier: Formulier aanmelden retourzending.

Artikel 1 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de u, als consument (voor zakelijke afnemers gelden andere regels), de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de u of een vooraf door de u aangewezen en aan de ons bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken dient u te doen middels het retourformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan ons hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 2 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. In een aantal gevallen zijn producten die wij leveren uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat ook altijd duidelijk aangegeven bij de product beschrijving. In lid 2 van dit artikel staat beschreven welke producten en in welke situaties producten zijn uitgesloten.
 2. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn de volgende producten:
  1. stoffen die door ons voor u op maat zijn gesneden, u heeft bijvoorbeeld minder dan 6 yard besteld, dan kan dat niet geretourneerd worden.
  2. heeft u 6 yard (een volledig doek Afrikaanse stof) besteld dan kan deze niet worden geretourneerd als deze niet meer de originele lengte en stickers heeft.
  3. producten die speciaal voor u gemaakt zijn.
  4. producten die vanwege hygiëne niet kunnen worden teruggenomen, dit zijn bijvoorbeeld mondmaskers, oorbellen en cosmetica.

Artikel 3 - Kosten in geval van herroeping

 1. Als u iets aan ons retour stuurt als gevolg van uw herroepingsrecht zullen alleen de kosten voor het retour zenden voor uw rekening zijn.
 2. U zult uw aankoopbedrag inclusief de kosten van verzenden van de aankoop volledig en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugontvangen. Voorwaarde is dat het product door ons is terugontvangen.
 3. Stuurt u een deel van de originele bestelling retour dan ontvangt u alleen het aankoopbedrag (mits voldaan) terug van dat deel van de bestelling. U ontvangt dan niet de verzendkosten van de bestelling terug, u behoudt immers een deel van de bestelling.
 4. Indien u een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending door u overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door u zelf bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 6. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.